گروه های علمی
برنامه های تحت اقدام گروه های علمی

برنامه های تحت اقدام گروه های علمی
شماره اهم آیین نامه های ابلاغی گروه های علمی

شماره اهم آیین نامه های ابلاغی گروه های علمی
گزارش گروه‌های علمی تربیتی تشکیل شده در مدارس علمیه تا مرداد 1398

گزارش گروه‌های علمی تربیتی تشکیل شده در مدارس علمیه تا مرداد1398
تشکیل گروه های علمی تربیتی ابلاغي به مدارس قم

بخش نامه تشکیل گروه های علمی تربیتی ابلاغي به مدارس علمیه قم
تشکیل گروه های علمی به مدیریت های استانی

بخش نامه تشکیل گروه های علمی به مدیریت های استانی
آیین نامه گروه های علمی تربیتی واحدهای آموزشی

آیین نامه گروه های علمی تربیتی واحدهای آموزشی