گروه های علمی و تربیتی
برگزاری جلسات (وبینار) با معاونان آموزش مدیریت‌های استانی با محوریت گروه‌های علمی تربیتی

برگزاری جلسات (وبینار) با معاونان آموزش مدیریت‌های استانی با محوریت گروه‌های علمی تربیتی
راهکار مهم در تقویت ارتقاء سطح علمی تربیتی اساتید و طلاب

راهکار مهم در تقویت ارتقاء سطح علمی تربیتی اساتید و طلاب
گروه های علمی تربیتی تشکیل شده در مدارس

گروه های علمی تربیتی تشکیل شده در مدارس
برنامه های تحت اقدام گروه های علمی

برنامه های تحت اقدام گروه های علمی
شماره اهم آیین نامه های ابلاغی گروه های علمی

شماره اهم آیین نامه های ابلاغی گروه های علمی
تشکیل گروه های علمی تربیتی ابلاغي به مدارس قم

بخش نامه تشکیل گروه های علمی تربیتی ابلاغي به مدارس علمیه قم
شماره و تاریخ تشکیل گروه های علمی به مدیریت های استانی

بخش نامه تشکیل گروه های علمی به مدیریت های استانی
آیین نامه گروه های علمی تربیتی واحدهای آموزشی

آیین نامه گروه های علمی تربیتی واحدهای آموزشی